Pro informace volejte +420 737 887 777 všední dny 10-17:00 (pokud nezvedám - zavolám zpět!)      Vyzkoušejte našeho rádce|Jak nakupovat?|Ochrana osobních údajů|Obchodní podmínky

V košíku ještě nic nemáte. Oblíbené pěny jsou jehlany a sinus. V košíku ještě nic nemáte.

Obchodní podmínky


Článek I. - Obecná ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.akusticka-pena.cz je ABIZOL CORPORATION, s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28660871, DIČ: CZ28660871

2. Účelem předmětných obchodních podmínek je zejména specifikovat kontraktační proces uzavírání dílčích kupních smluv a to distančním způsobem, mezi dodavatelem (prodávajícím), tj. jedním z provozovatelů webových stránek www.akusticka-pena.cz , a zákazníkem (kupující, odběratel), tj. běžný návštěvník webových stránek www.akusticka-pena.cz (dále jen „kupní smlouva“), specifikovat obsah každé jednotlivé dílčí kupní smlouvy a také naplnit podmínky upravené v ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zejména zaměřených na uzavírání závazků ze smluv se spotřebiteli, uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

3. Obsah těchto obchodních podmínek je nedílnou součástí každé jednotlivě uzavřené dílčí kupní smlouvy.

4. Totožnost provozovatele webových stránek zároveň dodavatele (prodávající) nalezne každý zákazník (kupující) v sekci „kontakty“ webových stránek www.akusticka-pena.cz.

5. Jednotlivé druhy zboží (zároveň i popis jeho hlavních vlastností) a jejich konkrétní ceny, do kterých jsou začleněny i jednotlivé daně např. DPH, nalezne každý zákazník (kupující) v sekci „zboží a ceny“ webových stránek www.akusticka-pena.cz.

6. Seznam zboží – katalog zboží, v sekci „zboží a ceny“ webových stránek www.akusticka-pena.cz představuje strukturovaný katalog dodávaného zboží provozovatelem.

7. Způsoby platby za zboží, náklady na dodání se zákazník (kupující) má možnost dozvědět v průběhu vyplňování objednávkového formuláře, tj. zpracovávání objednávky zákazníkem, než jej zašle provozovateli ke zpracování a případnému potvrzení (akceptaci).

8. Je-li někde v textu níže uvedených obchodních podmínek uveden pojem provozovatel, dodavatel, prodávající ma se tím na mysli ve smyslu těchto obchodních podmínek prodávající ve smyslu ust. § 2079 a násl. OZ.

9. Je-li někde v textu níže uvedených obchodních podmínek uveden pojem zákazník, odběratel, kupující ma se tím na mysli ve smyslu těchto obchodních podmínek kupující ve smyslu ust. § 2079 a násl. OZ.

10. Pro účely těchto obchodních podmínek za spotřebitele považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá dílčí kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“).

Článek II. Objednávka zboží

1. Dodavatel tímto prohlašuje, že není sto zaručit okamžitou dostupnost všech položek zboží a to zejména s ohledem na stav skladu. Aktuální dostupnost konkrétního zboží bude vždy zákazníkovi dodavatelem potvrzena na základě zaslání sdělení ohledně přijetí dílčí objednávky kupujícího nebo bude zákazníkovi prodávajícím sdělen termín pro nejblíže možný termín dodání (dále jen „možný termín dodání“).

2. Nebude-li výše uvedený dodatečně sdělený možný termín dodání kupujícímu vyhovovat je kupující oprávněn okamžitě zrušit svou dílčí objednávku, jež nebyla do té doby dodavatelem akceptována. Zrušení objednávky (a to doposud neakceptované prodávajícím) v souladu s OZ a těmito obchodními podmínkami musí zákazník oznámit např. prostřednictvím e-mailové zprávy, prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění pro něj podstatné skutečnosti. Blíže v čl. III těchto obchodních podmínek.

3. Prodávajícím akceptovanou objednávku zákazníka již však zákazník jednostranně zrušit nemůže, jelikož okamžikem akceptace konkrétní objednávky prodávajícím byl uzavřen závazkový smluvní vztah z právního jednání, tj. kupní smlouva.

4. Ke zpracování a vytvoření řádné objednávky (offerty) je kupující (zákazník) povinen použít rozhraní webových stránek www.akusticka-pena.cz, tzv. objednávkový formulář.

5. Za účelem vytvoření řádné objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek je zákazník povinen v rozhraní webových stránek www.akusticka-pena.cz vybrat:
a) konkrétní zboží,
b) v odpovídajícím počtu kusů,
c) řádně vyplnit objednávkový formulář,
d) určit druh způsobu platby za zboží (hotově, bezhotovostně atd.),
e) určit způsob dodání (pošta, osobní převzetí atd.),
a objednávku dodavateli odeslat prostřednictvím rozhraní webových stránek www.akusticka-pena.cz.

6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po přijetí konkrétní objednávky zákazníka předmětnou objednávku zákazníka:
a) akceptovat a to prostřednictvím akceptačního sdělení (např. akceptační e-mail, telefonát), nebo
b) zákazníkovi oznámit změny zákazníkem navrhnuté objednávky k jejich následnému schválení zákazníkem či odmítnutí, nebo
c) předmětnou objednávku zákazníka odmítnou, tj. neakceptovat.

7. Zákazníkem odeslaná objednávka zboží je distančním návrhem na uzavření kupní smlouvy (oferta) ve smyslu OZ. Objednávka taktéž slouží k dočasné rezervaci konkrétního v objednávce uvedeného zboží a to do okamžiku akceptace objednávky prodávajícím.

8. Před nastáním okamžiku, v němž bude zákazníkovi umožněno odeslání dílčí objednávky na zboží, bude mu automaticky vypočtena celková cena za objednané zboží včetně souvisejících poplatků (poštovné, daně apod.). Zákazník bude následně vyzván k jejich odsouhlasení jednoduchým sdělením skrze objednávkový formulář.

9. Uskutečněním jednání – „odesláním objednávky dodavateli“ zákazník čestně prohlašuje, že zná a je srozuměn s podmínkami a nároky na protipožární ochranu objektu (nemovitosti), kde bude jim zakoupená izolace instalována.

10. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za následky, jež by byly způsobeny špatným výběrem akustického materiálu zákazníkem.

 

Článek III. - Zrušení objednávky

1. Zákazník i dodavatel jsou oprávnění bez udání důvodu zrušit objednávku (ofertu) zákazníka až do okamžiku potvrzení objednávky (akceptace oferty) dodavatelem.

2. Prodávající je taktéž oprávněn změnit obsah zákazníkem předestřené objednávky a takto pozměněnou nabídku/objednávku zákazníkovi individuálně zprostředkovat za účelem její akceptace zákazníkem.

3. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (akceptovat).

4. Po okamžiku distančního uzavření konkrétní kupní smlouvy, tj. po akceptaci oferty prodávajícím, je možné konkrétní kupní smlouvu ukončit:
a) dohodou dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně v této dohodě společně sjednají, nebo
b) odstoupením od smlouvy v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a konkrétních ustanovení OZ.

 

Článek IV. Zaslání zboží

1. Pro vyexpedování zákazníkem v objednávce uvedené konkrétní zboží prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jiného obdobné služby, musí být předmětná objednávka zákazníka prokazatelně dodavatelem přijata a zákazníkovi potvrzena např. sdělením prostřednictvím e-mailové zprávy.

2. Dodavatelovo závazné potvrzení zákazníkovi objednávky (tzv. akceptace objednávky) není „automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele“, ale jedná se o individuální e-mailovou nebo jinou zprávu prodávajícího adresovanou kupujícímu, v jejímž obsahu bude specifikována konkrétní objednávka a tato bude prodávajícím prostřednictvím jeho projevu vůle individuálně akceptována.

3. „Automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele“ je pouze o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

4. Okamžikem potvrzení objednávky představuje dodavatelovu akceptaci konkrétní objednávky zákazníka, tj. tímto okamžikem je uzavřena předmětná kupní smlouva.

5. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění a zároveň náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

6. Konkrétní zboží bude prodávajícím zasláno na dodací místo a prostřednictvím zákazníkem zvoleného poštovního doručovatele nebo jiné obdobné služby v souladu se zákazníkovou objednávkou.

7. Při odeslání nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

Článek V. - Dodací lhůta

1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě objemnějších objednávek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

2. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Článek VI. - Způsob dopravy

1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky i Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu úhrady (dobírkou/předem na účet) a podle objemu objednávky, více v kapitole Ceny dopravy. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník sám, v dialogovém okně při nákupu.

2. Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Tipy a rady na montáž zboží naleznete na stránkách www.akusticka-pena.cz v poradenské sekci FAQ.

Článek VII. - Ceny doručení pro ČR

1. Cenu objednaného zboží si může zákazník ověřit u sekce jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v kapitole Ceny dopravy.

2. Dodavatelem předestřené ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky dodavateli.

3. Níže jsou specifikovaný jednotlivá kritéria pro určení ceny zboží:

Typ pěny Ceny dopravy k Vám za dané množství
profil vlnky 2,5cm 1 – 20m2 21 – 40m2 41 - 60 m2
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (3 balíky)
profil SINUS 3cm 1 – 6 panelů 7 – 12 panelů 13 – 36 panelů
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (indiv)
profil JEHLANY 7cm 1 - 8 m2 9 - 16 m2 17 - 30 m2
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (individ)
profil Vlnky 4,5cm 1 - 12 m2 13 - 24 m2 25 – 36 m2
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (3 balíky)
Panely basotect 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (3 balíky)
Panely 7 a 9cm 1 ks 2 ks 3 až 5 ks
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (individ)
Chocolate 1 ks 2 ks 3 až 5 ks
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (indivi)
Cutter 1 ks 2 ks 3 - 5 ks
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (individ)
Bass trap 1 - 2 ks 3- 4 ks 5 - 6 ks
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky) 360,- (3 balíky)
V profil 1 - 10 11 - 20 21 - 30
170,- (1 balík) 290,- (2 balíky)
360,- (3 balíky)
 

Ceny dopravy pro lisované akustické desky:

4. V případě dobírky se ke konečné částce dopravy účtuje poplatek 40 Kč.

5. Ceny pro SK se liší od cen přepravy pro CZ trh. Po uskutečnění objednávky Vám bude poštovné osobně dopočítáno.

6. Zákazník je povinen prohlédnout si mu doručené zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen sepsat za přítomnosti dopravce „záznam o poškození zásilky“ a nechát si tuto skutečnost potvrdit konkrétním dopravcem.

7. Na základě vyhotoveného shora specifikovaného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva na jim zakoupené zboží nebo dodán nový výrobek.

8. Zákazník má také právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s čl. XI těchto obchodních podmínek.

9. Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a bez jakýchkoliv zjevných a viditelných vad. Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. - Akce a slevy

1. Množstevní slevy - U každého zboží je uvedena základní cena vč. DPH za metr čtvereční, popř. za panel. Pod základní cenou je vždy uvedena ještě cena nižší, která platí při odběru daného množství zboží. Jaká konkrétní cena platí u jakého odběru množstevní, je uvedeno vždy individuálně u každého zboží, pod základní cenou.

Článek IX. - Uplatnění vad zboží

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Spotřebitel/zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Reklamaci, tj. práva z vad, nelze uplatnit při mechanickém poškození spotřebitelem. Jako např. použití nevhodných materiálů na připevnění pěn, nevhodné zacházení apod.

8. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené u dodavatele, upřednostňuje dodavatel činit toto prostřednictvím elektronické pošty.

9. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po předmětném posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, maximálně třicetidenní (30), tj. reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

10. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím

11. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

12. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle prodávajícího.

Článek X. - Zodpovědnost za škody

1. Dodavatel není odpovědný za špatný úsudek zákazníka při výběru akustického materiálu.

2. Zákazník má vždy možnost nechat si od dodavatele nezávazně poradit, doporučit a nechat si odpovědět na případné dotazy zákazníka.

3. Zákazník má také možnost (po předchozí domluvě s dodavatelem) nechat si zaslat vzorky zboží, pro lepší seznámení s materiálem. Za případné škody vzniklé zákazníkům na zdraví, či majetku nebereme dodavatel žádnou odpovědnost. Ke světlům, zásuvkám a elektroinstalacím doporučujeme instalaci samozhášivých pěn.

4. Pro objekty s přísnějšími protipožárními podmínkami, zejména ve veřejných prostorech, doporučujeme konzultaci našich akustických pěn s hlavním projektantem, nebo jinou způsobilou osobou s náležitými odbornými znalostmi o protipožární ochraně daného objektu.

Článek XI. - Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit a to pouze v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání objednaného zboží podle znění konkrétní kupní smlouvy. Zákazník je v souladu s výše uvedeným povinen zaslat své písemné odstoupení od smlouvy prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění konkrétní skutečnosti, tj. že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání objednaného zboží.

2. Je-li zákazník spotřebitelem (čl. I odst. 9 těchto obchodních podmínek) má v souladu s ust. § 1829 OZ právo od smlouvy odstoupit a to do 14 dní a to ode dne převzetí konkrétního zboží.

3. V případě, že si zákazník/spotřebitel chce odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě, je povinen kontaktovat prodávajícího a to písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy (dostupný zde).

4. V případě, že kupující podle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

5. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím (peníze) již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na zákazníkovi/spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající zákazníkovi/spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel/zákazník v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

9. Zákazník je prodávajícím poučen v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) OZ prostřednictvím vzorového poučení, které prodávající přiložil k akceptaci zákazníkovi objednávky.

Dodavatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
a. do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, nebo
b. neuhrazení sjednané kupní ceny zákazníkem a to řádně a včas.

Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Vracené zboží je při vracení zákazník povinen dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.). O tomto započtením na kupní cenu objednaného zboží je dodavatel vždy povinen zákazníka obeznámit prostřednictvím e-mailové zprávy.

Článek XII. - Ochrana osobních údajů spotřebitele (databáze)

1. Dodavatel je oprávněn a zákazník mu k tomu uzavřením kupní smlouvy (nebo registrací zákazníka) dává výslovně souhlas, že zákazníkovi bude na webu zobrazována reklama a že zákazníkovi může zasílat reklamní a informační e-mailové zprávy související s činností dodavatele.

2. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníka jsou důvěrné a budou použity k uskutečnění plnění kupních smluv uzavřených se zákazníkem, marketingovým akcím dodavatele (i těch prováděných se smluvními partnery dodavatele) a šíření obchodních sdělení, a případně mohou být i jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. zejména i v situaci související s distribucí či platebním stykem týkajícího se zákazníka (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích.

3. Správcem osobních údajů zákazníka v databázi osobních údajů zákazníků je dodavatel.

4. Dodavatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem dodavateli za účelem splnění kupní smlouvy, marketingových akcí a síření obchodních sdělení dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

6. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kupní smlouvou na webu a to na elektronickou adresu zákazníka.

7. Dodavatel je oprávněn a zákazník mu k tomu uzavřením kupní smlouvy (nebo registrací zákazníka) dal výslovně souhlas ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely dodavatele (zejm. i pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na fryc@akustickapena.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním zákazník tímto vyslovuje souhlas, jsou:

a. jméno (případně jméno společnosti, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak dodavatel eviduje zákazníkovi obchodní transakce u dodavatele.

b. účelem evidence předmětných osobních údajů je realizace kupní smlouvy.

9. Dodavatel je oprávněn a zákazník mu k tomu uzavřením kupní smlouvy (registrací uživatele) dal výslovně souhlas ke zpracovávání tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 2002/58/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a dodavatel zajišťuje, aby zákazníkovi byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Zákazníci mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Podmínky zpracování „cookies“ a specifikace konkrétních „cookies“ údajů, s jejichž zpracováváním zákazník tímto vyslovuje souhlas, jsou:
a. možnost remarketingu na Facebooku, Google Adwords a Sklik
b. v rozsahu max. 180 dní od zapsání "cookies"
c. za účelem – uzavírání budoucích kupních smluv.

10. Vznikem registračního profilu zákazníka a/nebo uzavřením kupní smlouvy dává zákazník a potenciální zákazník dodavateli souhlas, aby mohl získávat a archivovat (po dobu 5 let) informace z PC sloužící ke vstupu na web, registraci na web, využití služeb webu, tj. zejména „cookies“ a jim obdobné IT informace a technologie (dále jen „informace z PC“), e-mailové zprávy od zákazníka pro dodavatele. Shora uvedené informace z PC slouží dodavateli pouze k sledování a analýze trendů a vzorců chování zákazníka.

11. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Dodavatel si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout registraci profilu zákazníka vytvářenou zákazníkem z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu - https://whois.smartweb.cz/blacklist/kontrola/.

13. Přístup dodavatele, jeho vedoucích zaměstnanců, jeho zaměstnanců, spolupracujících osob (OSVČ) a jiných obdobných subjektů k osobním údajům a dalším údajům zákazníka je značně omezen a veškeré shora uvedené subjekty jsou vázány povinností mlčelivosti a to ve standartním rozsahu.

 

Článek XIII. - Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů

1. V souladu se zákonem č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů, může na postup prodávajícího, vyřizování reklamace a uplatňovaní vad podat zákazník stížnost k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/

2. V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem (spotřebitelem podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb.) a dodavatelem, který se nepodařilo mezi smluvními stranami urovnat přímo, poskytne dodavatel zákazníkovi (spotřebiteli) informace uvedené v čl. XIII odst. 3 těchto obchodních podmínek v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

3. Dodavatel tímto zákazníka v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že v případě, že mezi zákazníkem a dodavatelem vznikne spor v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, právy a povinnostmi zákazníka nebo dodavatele vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, je zákazník (za předpokladu, že splňuje definiční znaky „spotřebitele“ podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., lze jej tedy považovat za spotřebitele) oprávněn zahájit spor u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, konkrétně u České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh zákazníka (spotřebitele), jenž musí splňovat náležitosti specifikované v ust. § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jenž je zároveň nutné adresovat České obchodní inspekci. Předmětný návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zákazník (spotřebitel) oprávněn České obchodní inspekci zaslat i prostřednictvím on-line formuláře, jenž je dostupný na níže uvedeném hypertextovém odkazu: https://adr.coi.cz/cs.

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Předmětné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím rozhraní webových stránek www.akusticka-pena.cz.

2. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4.2016, přičemž jsou k dispozici v sídle dodavatele nebo elektronicky na www.akusticka-pena.cz.

3. Dodavatel si je oprávněn v přiměřeném rozsahu (znění obsahu kupní smlouvy) tyto obchodní podmínky změnit. Změny obchodních podmínek může dodavatel navrhovat především v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb – prodej zboží, a na dodavatelovi obchodní cíle. Změní-li dodavatel obsah těchto obchodních podmínek (zejména po okamžiku registrace zákazníka nebo uzavření kupní smlouvy), je dodavatel povinen tyto změny zveřejnit na webu a zákazníka o tom bez zbytečného odkladu prostřednictvím e-mailové zprávy obeznámit s žádostí o jejich výslovné odsouhlasení. Nebude-li zákazník se shora uvedenými potenciálními změnami obchodních podmínek souhlasit, je jediným způsobem, jak tento svůj nesouhlas vyjádřit, požádat dodavatele o zrušení svého registračního profilu. Požádá-li zákazník dodavatele o zrušení jeho registračního profilu, bude jeho registrační profil zrušen po 15 dnech, počínaje podáním žádosti o zrušení registračního profilu. Nepožádá-li zákazník nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dodavatele ohledně změn obchodních podmínek o zrušení svého registračního profilu, považuje se předmětné jednání zákazníka jako konkludentní souhlas zákazníka s provedenými změnami těchto obchodních podmínek.

4. Znění (obsah) konkrétní (platné, účinné, uzavřené) kupní smlouvy uzavřené s kupujícím prodávající eviduje a ukládá v elektronické podobě ve svém elektronickém archívu po dobu 5 let.

5. V souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ přebírá na sebe zákazník nebezpečí změny okolností.

6. V souladu s ust. § 1794 odst. 2 OZ se zákazník výslovně vzdává právo požádat o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, je-li plnění jedné ze stran smlouvy v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, tj. vzdává se práva dle ust. § 1793 OZ.

7. Kupní smlouvu v souladu s těmito obchodními podmínkami a prostřednictvím rozhraní webových stránek www.akusticka-pena.cz lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

8. Zjištění, ověření a oprava dat zadaných zákazníkem do objednávkového formuláře lze změnit prostřednictvím úpravy registrace zákazníka nebo konkrétního objednávkového formuláře.

9. Prodávající je vázán všemi platnými a účinnými zákonnými předpisy, tykajících se zejména ochrany práv spotřebitele.

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Potřebujete radu?

Stáhněte si naši příručku ZDARMA.

Rád Vám poradím osobně:
Alexandr Fryč
fryc@akusticka-pena.cz
+420 737 887 777


Všední dny 10-17:00.
Pokud nezvedám,
zavolám zpět.

Zavoláme Vám zpět ZDARMA Jak vyřešit akustiku mého prostoru?

Zavoláme Vám zpět ZDARMA

Potřebujete osobně poradit s odběrem?
Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Jak vyřešit akustiku mého prostoru?

Zadejte níže své jméno a e-mail, získáte možnou inspiraci ze světa akustických pěn a jako DÁREK vám pošleme příručku "Jak vyřešit akustiku mého prostoru?". Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u nás v bezpečí a budeme je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka ODESLAT vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání
elektronické příručky a dalších newsletterů od nás, které se budou týkat souvisejícího
tématu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém
zaslaném e-mailu.

Jak vyřešit akustiku mého prostoru?

K 22.5. ebook obdrželo již 4816 lidí.

Vaše zboží bylo přidáno do košíku


Právě jste přidali:

V košíku máte nyní zboží za celkem 0 Kč s DPH .

Přejít do košíku  
Jak vyřešit akustiku mého prostoru? Jak vyřešit akustiku mého prostoru?

Potřebujete radu?

Rád Vám poradím osobně:
Alexandr Fryč

+420 737 887 777

Všední dny 10-17:00.
Pokud nezvedám,
zavolám zpět.